Szilágyi

Szilágyi 2020-07-10T04:35:57+00:00

Piatok / Friday / péntek 10. 7.
17.30 – 17.55

Rudolf Szilágyi + Róbert Szilágyi

Rudolf Szilágyi is an artist from Cluj-Napoca (Romania). After 1989, he settled in Eger with his family, where he studied. Later he worked as a teacher, director of the Gallery of the Little Synagogue and also as the organizer of the ArtAlom live art festival. For the last three years he has been working in the field of applied art in Budapest and leading the art workshop Keleti Blokk Artbase (Dürer Garden). His main driving force is the technique of experimenting and exploring inter-genre interdisplinarity. The establishment of communities and exhibitions and the organization of art festivals play a much more important role in his work than his artistic career. He considers the work to be a rehabilitation, not a sales, consumer medium. Currently, after 13 years of lecturing, he conducts workshops for children with disabilities or for children living on the margins of society. Through art, he seeks contact with humanity.

Rudolf Szilágyi je umelec z Cluj-Napoca (Rumunsko). Po roku 1989 sa so svojou rodinou usadil v Egeri, kde aj študoval. Neskôr pôsobil ako učiteľ, riaditeľ Galérie Malej synagógy a aj ako organizátor festivalu ArtAlom live art. Posledné tri roky pôsobí v oblasti úžitkového umenia v Budapešti a vedie umeleckú dielňu Keleti Blokk Artbase (Dürer Garden). Jeho hlavnou hnacou silou je technika experimentovania a skúmania medzižánrovej interdisplinarity. Zakladanie komunít a výstav a organizácia art festivalov zohrávajú v jeho práci oveľa dôležitejšiu rolu ako jeho umelecká kariéra. Tvorbu považuje za rehabilitáciu, nie ako predajné, spotrebné médium. V súčasnosti, po 13-tich rokoch prednášania, robí workshopy pre deti so zdravotným postihnutím alebo pre deti žijúce na okraji spoločnosti. Prostredníctvom umenia hľadá kontakt s ľudskosťou.

Szilágyi Rudolf kolozsvári származású művész. 1989 után Egerben telepedett le családjával, itt tanult. Később tanárként a Kis Zsinagóga Galéria vezetőjeként valamint az artAlom élőművészeti fesztivál szervezőjeként tevékenykedett. Három éve Budapesten alkalmazott művészként dolgozik, mellette a Keleti Blokk Artbase (Dürer Kert) művészeti vezetője. Legfontosabb mozgatórúgója a kísérletezés technikán belül, de a műfajok közti átjárhatóságokat kutatja. Munkásságában sokkal fontosabb szerepet játszik a közösség formálás, kiállítások és művészeti fesztiválok szervezése, mint a saját művészeti karrierje. Az alkotásra rehabilitációként tekint, nem eladható fogyasztható médiumként. 13 év tanítás útán jelenleg előadásokat tart, foglalkozásokat, időnként fogyatékos gyerekeknek, vagy társadalmilag periférián élőknek. A művészeteken keresztül keresi a kapcsolódást az emberséghez.

Róbert Szilágyi was born in 1977 in Cluj-Napoca (Romania). He has been living, teaching and working in Hungary since 1988. In addition to a high level of mastery and application of applied arts, we can meet him as a Buddhist traveling teacher.

Róbert Szilágyi sa narodil v roku 1977 v Cluj-Napoca (Rumunsko). Žije, vyučuje a pracuje v Maďarsku od roku 1988. Popri vysokej úrovni ovládania úžitkového umenia ho môžeme stretnúť aj ako budhistického učiteľa.

Szilágyi Róbert 1977-ben született Kolozsváron. 1988-óta Magyarországon él, tanít, alkot. Alkalmazott művészeti ágak magas szintű elsajátítása és alkalmazása mellett buddhista utazótanítóként találkozhatunk vele.